Chopin Üstüne Notlar / Andreé Gide

Farklı sanat dallarının büyük ustalarını; benzersiz zenginlikteki müziğiyle insan kalbinin gizemli derinliklerine dokunmayı başarmış ölümsüz besteci Chopin’le, Nobel ödüllü edebiyat ustası André Gide’i bir araya getiren Chopin Üzerine Notlar, müzik üzerine yazılmış en değerli kitaplardan biri kabul edilir.
Yapıt, duyarlı bir müzik amatörü olan Gide’in içten tepkileri, kişisel yorumu ve tercihlerinin coşkulu bir dışavurumu olmasının yanı sıra, Frederic Chopin’in müzik tarihindeki yerine de ışık tutar.
Büyük bir bestecinin büyüklüğü elbette ancak büyük bir virtüoz tarafından yorumlandığında anlaşılır. İdil Biret’in önsözüyle taçlandırdığı bu kitapla birlikte, kitapta sözü geçen parçalardan İdil Biret’in seçtiği ve yorumladığı Chopin eserlerinden oluşan bir CD’yi okuyucularımıza armağan ediyoruz.

ANDRÉ GIDE
André Gi de, Pro tes tan bir ba banın ve Ka to lik bir an ne nin oğ lu ola rak 1869 yılında Pa ris’te doğ du. Yazı ha yatına 1891’de ya yınladığı André Wal ter’in Def ter le ri ve Nar sis Üstüne İnce le me ile baş ladı. Bun ları 1897’de yayınladığı ünlü yapıtı Dün ya Ni met le ri iz le di. Gi de bu ki tabında, li rik ve canlı bir üslup la ki şi nin, bağ lar dan sıyrılmasını ve ha yatın bütün yönle riy le tadını çıkar masını sa vu nu yor du. En önem li eser le rin­den bi ri olan Ayrı Yol’u 1902’de yayımladı. André Gi de Bi rin ci Dünya Sa vaşından son ra büyük bir ya zar ola rak ka bul edil di, ge niş okur kit le le rin ce tanındı ve büyük bir yazar olarak kabul edildi. Gi de’in ya zarlık olarak us talığı, üslu bun da ki açıklık ve du ru luk, bir yan dan ki tap larında or ta ya koy du ğu kaygılarıyla, öte yan dan düşünce le ri nin kar ma şık lı ğıyla tam bir çe liş me ha lin de dir. Son derece duyguşu ve insancıl bir roman olan Pas to ral Sen fo ni’yi . Gi de’in en iyi ese ri sayılan Kal pa zan lar (1925) izledi. Bu ta rih ten son ra­ki eser le rin de top lum so run larını öne aldı. Her türlü önyargıdan uzak laşıp yer le şik inanç ve düşünce le re körü körüne bağ lan mak tan ka çınmayı önerdi. Çağının aydınları üstünde büyük et kisi oldu. 1947’de No­bel Ede bi yat Ödülünü aldı. 1951’de öldü.

DÜNYA EDEBİYATI
ANLATI
Çeviren: ÖMER BOZKURT
Yayına hazırlayan: Ayça Sezen
Sayfa sayısı: 81
Fiyatı: 13,00 TL

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Hakkında yorum “Chopin Üstüne Notlar / Andreé Gide”